טרס ךותמ םירגובמה לש ימדקה םוחתל המגוד ונת
.היזיוולטה תוינכתמ תחא וא
טרס ךותמ םירגובמה לש ירוחאה םוחתל המגוד ונת
.היזיוולטה תוינכתמ תחא וא.תובושתה חולב וגצוי תורחבנ תובושת