?"םינטק םירגובמ" םה םויה םידליהש ךכל םרוג המ
םירגובמכ היזיוולטב רקיעבו תרושקתה יעצמאב םתגצה םאה
?םיינויזיוולטה םילדומה תא תוקחל םהל תמרוג
םתוא "תמלצמ" הידמה ןכלו ,ונתשה םמצע םידליה ילוא
?םהש יפכ
םירגובמה םלועל רתוי םיפושח םידליהש ללגב ילואש וא
?הידמב םתגצה לע םג עיפשמה רבד ,םהל תומדיהל םילוכי םה
?תרחא הביס


.ןוידה תצובקב ךכ לע ונוד ?םכתעד המ