?ת/לגוד ה/תא השיג וזיאב
?רזעילא ןב לש וא ןמטסופ לש ותשיגב
.ןוידה תצובקב ךתעד תא י/בותכ
דציכ י/ןייצ ,רזעילא ןב לש ותשיגב ת/לגוד ה/תא םא
?הלש הקשנב היזיוולטב תורחתהל רפסה-תיב ךירצ ךתעדל