םיליגרת

םויה לשו םעפ לש םיגיהנמה .1

ירוחאה םוחתהו ימדיקה םוחתה .2

יקסניוול תשרפ .3

האירק לש עגר .4


םיפסונ םיליגרת

םיפוצרחה .1