םייטמזירכ םעפ לש םיגיהנמה ןכא ,םכתעדל םאה
?םויה לש םיגיהנמהמ רתוי המוק רועיש ילעבו

.ןוידה תצובקב םכתעד ווח