ךמצע תא ה/גיצמ ה/תא ובש בצמל המגוד י/ןת
ישונאה דצה תא ה/גיצמ ךניאו ימדקה םוחתב
,ת/גהנתמ ה/תא דציכ .ךלש יתימאהו
?ת/רבדמ ה/תא דציכ

ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ