2 ץורע תושדח ןויכראל וסנכיה
.(יקסניוול הקינומ) "הקינומ" שופיחה תלימ תא ודילקהו
הריעסהש השרפה יעוריאמ תושדח לש המישר ולבקת
.1998-1999 םינשב תירבה תוצרא תא
.3.3.99 - 5.3.99 םימיב אשונב תושדחה תא וארק

"ירוחאה םוחתה" ןמ הלא םיטרפל שי העפשה וזיא וריבסה
,אישנכ ודוקפת ,ותימדת לע תירבה תוצרא אישנ לש
תנמ לע ,םכתעדל ,טוקנל היה ךירצ אוה םיכרד וליאבו
?השרפה רחאל ותימדת תא רפשל

ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ