:יטסירומוהה רמאמה תא םכתאנהל וארקו ,אסכב וחוורתה
."שוברתה םע הזו ,םינקמחה ,םסוקה"


הבתכב םירכזומה םיאקיטילופהמ דחאב ורחב ,האירקה רחאל
הבתכב ורזעיה - םדוק ונינמש םינוירטירקה יפל ןויצ ול ונתו
(דאמ בוט - 5 ,דאמ ער - 1) :תישיאה םכתומשרתהבו
לש תימדתל קר הז ליגרתב םיסחייתמ םתאש בל ומיש
.ודוקפיתל אקווד ואלו יאקיטילופה