:תואבה תואמגודב וננובתה


וצחל


.תרושקת תולועפ םיאטבמ ןאכ םתיארש םיבצמה לכ
?עודמ םכמצעל ריבסהל ולכותה
.תרושקת יהמ ,תואמגודה יפ-לע ,ריבסהל וסנ

ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ