:האבה הלבטה תא ואלמ

ןפוצ
רסמה
ןעמנה
ןעומה
תרושקתה ךילהתףוגה ,ןיירקה
תכרעמהו
וירוחאמש
תושדח רודיש
היזיוולטב

ינא"
"!רשואמ


וידי ףינמו ץפוק םדא
םידדצל
תרומזתה לע חצנמ
תובותכ םילימינורטקלא ראוד
רויצ
העונת רורמת


- םתא
םידימלתה

םתא וב רתאה
םיאצמנ

.ןאכ וצחל WORD טמרופב הלבטה תדרוהל

.ןאכ וצחל ,ונבתכ ונחנא המ תוארל םכנוצר םא