?אל וזיאו תרושקת תלועפ איה תואבה תולועפה ןיבמ וזיא


אל

ןכ
ןפוד אצוי שובל

אל

ןכ
םייח ילעב ןיב תרושקת

אל

ןכ
םייניש חוצחצ

אל

ןכ
תיבב תילילחב הניגנב ןמאתמ דלי

אל

ןכ
המא דיל ןולסב תילילחב הניגנב תנמאתמ הדלי

אל

ןכ
היזיוולטב תננובתמ השיא

אל

ןכ
םירחא םידלי םע לגרודכב קחשמ דלי

אל

ןכ
תחלקמב רש םדא

אל

ןכ
ףוחה לא סרומ תותוא תרדשמש הניפס

אל

ןכ
הינפלש גהנל תרפוצ תינוכמ תגהנ

אל

ןכ
.ולש תינוכמל סנכנ םדא

אל

ןכ
ןותיע תארוקש השיא

אל

ןכ
וז לש ויניעב הז םיטיבמ םיבהוא גוז