:וחתנו ,תואבה תרושקתה תוכרעממ תחאב ורחב
?םתרחבש תכרעמב םירשקההו תוילמסה ,םיקוחה ,םידיקפתה םהמ

תושדח תרודהמ

ודליל הרוה ןיב תרושקת

וידימלתו הרומ

םיבוט םירבח ינש ןיב תורבח

גוז ינב ינש ןיב רשק

שיבכב םיגהנ


.םכלש ילאוטריווה הרומל ץבוקה תא וחליש(Attachment-כ םתבתכש ץבוקה תא ופרצ)

.תובושתה חול יבג לע ומסרופי תורחבנ תובושת