ונתוא תרשתש תרושקת תכרעמ ונמצעל םיקנ ונחנא םג
.סרוקה ךרוא לכל
וניניב ךורענ ןוידה תצובקב .ןויד תצובק תארקנ וז תכרעמ
.סרוקב ולעויש םינוש םיאשונב םינויד
,תרושקת לש הזכ גוסב וניסנתה אל ןיידע וניבורש ןוויכ
ןיידע ןיא ,תיסחי השדח וזה תרושקתה תביבסש ללגב םגו
ךלהמב םתוא בצעל ךרטצנ ונחנאו ,םיעובק םידיקפתו םיקוח
.סרוקה
םיינושארה םילמסהו םיקוחה ,םידיקפתה תורדגהו תועיבקה תא
.וישכע השענ
!ןבומכ ,ןוידה תצובקב ?ןכיהו


,םידיקפתה תרדגה לע ןוידב ופתתשהו ןוידה תצובקל וסנכיה
ילאוטריווה הרומה .ונלש הצובקב םירשקההו םילמסה ,םיקוחה
.ןוידה תא םש להני םכלש