םיליגרת

?"שער" והמ .1

?שערל םימרוגה םהמ .2

רשקהו תוברת .3

"הנבה יא קר התיה וז" .4םיפסונ םיליגרת

שער לש םינוש םיגוס .1