?תרושקתב "שער" והמ
תעפות לשב שבושש תרושקת ךילהתל המגוד ונת
.םכל הרקש עוריאמ "שער"ה


ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ