,םדוק ונראיתש "רובשה ןופלטה" ךילהתב בוש וננובתה
(םימרוגב וא) םרוגב ורחב ,םישנא ינש ןיב תרושקת לכ יבגלו
:הז בלשב "שער"ל םרגש


תומומע םילימ
םינוש םירשקה
הפש יישק
תיעוצקמ הפש
תוינכט תוביס

תומומע םילימ
םינוש םירשקה
הפש יישק
תיעוצקמ הפש
תוינכט תוביס

תומומע םילימ
םינוש םירשקה
הפש יישק
תיעוצקמ הפש
תוינכט תוביס

תומומע םילימ
םינוש םירשקה
הפש יישק
תיעוצקמ הפש
תוינכט תוביס

תומומע םילימ
םינוש םירשקה
הפש יישק
תיעוצקמ הפש
תוינכט תוביס