.םיאבה םירתאה תעבראב וננובתה
דחא לכב עבומה רסמה תא ןיבהל םיחילצמ םתא םאה
?עודמ ?וללה םירתאהמ
?םהל תוביסה ןהמו םירתאהמ דחא לכב "םישערה" םהמ

הייהת לש הנש 75 .1

ואימור אפלא .2

םורופ .3

תונותיע .4