רחא םדאל והשמ םתרמא ובש בצמל םכייחמ המגוד ונת
?ךכל םרוגה היה המ .יוארכ םכתנווכ תא ןיבה אל אוהו

ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ