םיליגרת

?םינומה תרושקת וא תישיא-ןיב תרושקת .1

םינומה תרושקתו תישיא-ןיב תרושקת .2

?תרושקתה גוס והמ .3

םיפסונ םיליגרת

תרושקתו תישיא-ןיב תרושקת .1
טנרטניאה ןדיעב םינומה