:םכל םירכומ יאדווש תרושקת לש םיגוס השולש םכינפל
.וידימלתל הרומ ןיב הליגר התיכב תשחרתמש תרושקת .1
וידימלת ןיבל ילאוטריו הרומ ןיב תשחרתמש תרושקת .2
.תעכ םידמול םתא ובש סרוקב    
,תימצע הדימלל רפס רבחמ ןיב תשחרתמש תרושקת .3
.רפסהמ םידמולש םידימלתה ןיבל

:האבה הלבטב ורזעיה .וללה תרושקתה יגוס ןיב האוושה וכרע

- רפסה רבחמ
םידימלת
- ילאוטריו הרומ
םידימלת
םידימלת - הרומ םינוירטירק
האוושהל
      םיפתתשמה רפסמ
      תיסיפ הבריק
      ןיע רשק
      הבוגת
      תיינבב םיכילהה
ותרבעהו רסמה

.ןאכ וצחל WORD טמרופב הלבטה תדרוהל