דחא יעצמא לעו תישיא-ןיב תרושקת לש דחא יעצמא לע ובשח
.2500 תנשב םכתעדל ויהיש ,םינומה תרושקת לש
.תובושתה חולל וחלשו םיטפשמ רפסמב םתוא וראת

ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ