תרושקתה יעצמאמ דחא לכ רובע תרושקתה גוס והמ וקדב .א
.תרושקתה גוסל םאתהב תולגלגה תזזה ידי-לע םיאבה
םירבח ינש ןיב ןופלט תחיש
"םיפוצרחה" :היזיוולטה תינכת
תרצעב םואנ
גניטקרמלט תועצמאב רצומ םוסרפ
רצומ קווישל תיב גוח
תרומזת לע חצנמ
ילקיסומ רוטילקת
ינורטקלא ראודב בתכמ תחילש
ואדיו תטלק