םיליגרת

ףוגה תפש .1

?המוד תונשרפ .2

םירואית רופסניא ,תחא תואיצמ .3

םיפסונ םיליגרת

תואיצמו הפמ .1