,ףוג תפשב שומיש השענ ובש והשלכ עוריאל תירופיס המגוד ונת
.רסמה תועמשמ תא וריבסהו

:המגודל
ותוא ההזמ התא .ץראל רזחש רבח לבקל הפועתה הדשל תעגה"
.ךדיב ול ףפונמ ,ךייחמ ,קוחרמ
.בחר ךויחב ותוא קבחמו ותמועל ץר התא ברקתמ אוהשכ
".הביחו החמש תלמסמה ףוג תפש ןה ולא תועונת

ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ