ןוימדב ליגרת

הרענה תא םכחור יניעב וניימדו ,אבה עטקה תא וארק
.עטקב תראותמה

םיירהצה רחאלש הקוחר העש התוא ןמל ופלח םינש המכ"
?ינוי שדוחב
,יניע תא ימצעב ,תאז לכבו .םישולשמ הלעמל
המוחה לעמ תפקשנ ,םש הנדוע יניטנוק-יצניפ לוקימ
.ילא תרבדמו ילא הטיבמ ,הנג תא הפיקמה
,הרשע שולש תב ,1929-ב ,הדלי אלא זא התיה אל איה
".תויטנגמ ,תוריהב ,תולודג םייניע תלעבו ,תינידנולבו המונצ


.דבוע םע תאצוהב ,ינאסאב ו'גרו'ג תאמ "יניטנוק-יצניפ ןג" רפסהמ

הרענה המוד תואבה תורענה עברא ןיבמ וליאל
?לכמ רתוי םתניימדש