וראתו לגיורב ימלפה ןמאה לש ורויצ ךותמ הז עטקב וננובתה
.םיאור םתא רשא תאימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ
תועדומה חולבש תובושתה תא וקדב .ב
םינוש םישגד םהב שיש םירואת ינש תוחפל ואצמ