םיליגרת

האירק לש עגר .1

תיביטילופינמה הפמה תא ושפח .2

תיאנותיע הבתכב טופישו שקיה ,חוויד .3

?ישיא רופיס וא חוויד .4

עונכשב ליגרת .5םיפסונ םיליגרת

תוריחב עסמ .1