:םיאבה םירמאמה תא וארק

עדימ חופינ - םזילנויצסנס - המזגה ·
:תועיתפמ תושדח םיבהוא םיאנותיע יכ םעפ רמא יקסרבט ןנחוי רפוסה)    
(...תודבועכ תוארנה תודגאו תודגאכ תוארנה תודבוע    


הבתכ לומ תורתוכ ·
הניא הל ןתונ ךרועהש תרתוכה ךא ,םזילנויצסנסב העוגנ הבתכה ןיא םיתעל)    
ארוקה תא תורגל תודעוימה תורתוכ שי .הב בותכה תא תונימאב תפקשמ    
(...הבתכב רומאה תא תופלסמ ךא ,ותוא ךושמלו    


.המוד המגוד אוצמל וסנו ןורחאה עובשה ףוס לש ןותיעב ולכתסה
.התיכל ואיבה