.םייתש וא הקסיפ האבה הבתכהמ ורחב
.יהשלכ תויתמגמ ילעב םיטפשמ םתרחבש תואקספב תוהזל וסנ
?ותרטמ תא גישהל ידכ בתוכה שמתשמ תוקינכט וליאב
םיטפשמ ,םירופיס ,תוישגר ,תוקזח םילימ) תואמגוד ונת
.('וכו םידחו םירצק ןיפוליחל וא םילפרועמו םיבכרומ


ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ