,קקפה ,ןותרמה" :תונורחא תועידימ הבתכה תא וארק
."המהדתהו רוחיאה

ושיגדהו םילילמת דבעמל הבתכה תא וקיתעה
.טופיש וא שקיה ,חוויד יטפשמ םיעבצב