:תונומת 4 םכינפל
.2 .1
.4 .3


:(תורוש 5-10 -כ) םירצק םירופיס ינש הילע ורפסו תונומתה תחאב ורחב
!חוויד יטפשמ קר ויהיש ךכ לע ודיפקה - יתושדח חוויד .1
- (דצהמ םיפוצ ויה וא תויומדה תחאב ורחב) ישיא רופיס .2
.חוויד יטפשמ 2 ו שקיה יטפשמ 2 תוחפל ללוכה
.םילילמת דבעמב םכתבושת תא ובתכ.תועדומה חול יבג לע ומסרפתי םיחלצומה םירופיסה