(ילאוטריו) יתנש לויט ןנכתל ,סרוקה ידימלת ,םכילע
םהיתומשש םידימלת) 1 הצובק ידימלת .םימי השולש ןב
2 הצובק ידימלת ,תליאל עוסנל םיצור (כ-א :ב םיליחתמ
.לילגל עוסנל םיצור (ת-ל :ב םיליחתמ םהיתומשש םידימלת)
.הז תא הז ענכשל םכילע


אשונ לע התיכב ןוידל סיסב שמשת ןוידה תצובק
,םירבד תרתסה) תופסונ תויצלופינמו שקיהו טופיש ,חוויד
.ןוידה תצובקב ועיפויש םיטפשמה חותינ ידי-לע - ('וכו תומזגה

ןוידה תצובקל