םיליגרת

?תרושקתה תעפשהל ןותנ ה/תא םאה .1

?תמוסרפה תרבומ המ .2

םייחה םעט .3

םירואית רופסניא ,תחא תואיצמ .4

םיפסונ םיליגרת

תואיצמו הפמ .1

?למס והמ .2