?ךילע תרושקתה תעפשהל עגונב ישיאה ךנויסנ והמ
רצומה תא שוכרל ךל המרגש תמוסרפב רכזיהל י/הסנ
עיפשה המו תמוסרפה התיה המ - תמסרפמ איה ותוא
?דחוימב ךילע
,ךילע העיפשהש תמוסרפב רכזיהל ה/חילצמ ךניא םא
?רחא וא הז רצומ תונקל ךילע םיעיפשמה םימרוגה םהמ

ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ