:האבה תמוסרפה םכינפל
?תקוושמ תמוסרפהש רצומה והמ
םא טילחהל ידכ םכל תוצוחנש רצומה לש תונוכתה ןהמ
?(תילכש) תילנויצר הניחבמ ,אל וא הזכ רצומ תונקל
םיאב םיטלוב םירסמ וליא ?תמוסרפה "תרכומ" םהמ
?תמוסרפב יוטיב ידיל

ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ