ןהב ופצ .תונוש תומוסרפ םיגיצמ םיאבה םירתאה
ינווכ םיהזמ םתא ןהבש תומוסרפה לכ תא וללמתו
.םדוק םתוא ונינמש יפכ - םיישונאה םיכרצה לא היינפ

.םתבתכש דרווה ץבוק תא ילאוטריווה הרומל וחלישלאוזיו