:םיאבה םירצומהמ דחא תא תרציימ םכתרבח
רעישל קורי עבצ ·
לכאמל ףיטח ·
םיינפוא ·
טנרטניאב רתא ·
סני'ג ·

- רצומה תריכמל תואמסיס יתש םכלש רצומל ואיצמה .1
לא הינפה ינוויכמ רתוי וא דחא אטבל הכירצ אמסיס לכ
םייתרגש אל םינוויכ לע בושחל וסנ .םדוק ונינמש םיכרצה
.םתוא תולגל רגתא היהי םכירבחלש ידכ


ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ
וארקו תובושתה חולב תועדוההמ תחאל וסנכיה.2
וליאל םכתרעשה הבו הבוגת ובתכ .תואמסיסה תא
.המסיסה ירבחצ ונפ ונינמש םיכרצהמ