םיליגרת

?בשחמ תונקל דציכ .1

?תיבלש-ודה המירזה ךילהת דבוע דציכ .2

?םכתביבסב העדה יגיהנמ םהימ .3

?העד גיהנמ התא םאה - ךמצע תא ןחב .4

?םכלש "םינויזיוולטה העדה יגיהנמ" םהימ .5