.בשחמ שוכרל תנינועמ םכתחפשמ
תריחבל רתויב הליעיה םכל תיארנ ךרד וזיא
?בשחמה לש ףידעה טרפמה


רחא בקעמו ןותיעב תומוסרפ תאירק
היזיוולטב תומוסרפ
תועובש ךשמב ףיקמ קוש רקס תכירע
םע תוצעייתהו םיבשחמ תונחל הינפ
רכומה
םוחתב בטיה אצמתמש םכלש רכמל הינפ
ותצעל הבשקהו