וב לעופ דציכ וראתו םיאבה םיבצמהמ דחאב ורחב
?תיבלש-ודה המירזה ךילהת
תסנכל רוחבל הגלפמ וזיאב הטלחה .1
עונלוקב הייפצל טרס תריחב .2
הנפואל שדח תרופסת וק תסינכ .3
דומלל הטיסרבינוא וא הללכמ וזיאב הטלחה .4
.תובושתה חולב ומסרופי תורחבנ תובושת