.םכלש םיבורקה םירבחה תצובק לע וא םכלש החפשמה לע ובשח
אוה םימוחת וליאב דחא לכ רובע ובתכו םהיתומש תא ונמ
.והשלכ ןיינעב םינופ םתייה וילא ,"העד גיהנמ"כ בשחנ.תובושתה חולב ומסרופי תורחבנ תובושת