,תוגוזב םידבוע םתא םא םג ,ןכל .ישיא ליגרת אוה הז ליגרת
.ינשה גוזה ןבל הינש םעפו דחאה גוזה ןבל תחא םעפ ךילהתה תא ורבע

:םיאבה םינוירטירקה תא וקדבו וב םיניינעתמ םתאש םיוסמ םוחתב ורחב


?אשונב ךתוניינעתה תדימ המ .1
דאמ הבר
הבר
תינוניב
הטעומ

?אשונב עדימל ךתפישח תדימ המ .2
דאמ הבר
הבר
תינוניב
הטעומ

?אשונב עיקשמ התאש הבישחהו קוסיעה תדימ המ .3
שארל לעמ אשונב עוקש ינא
ךכל שדקומ ינמזמ יתועמשמ קלח
םעפ ידימ אשונב קוסע ינא
יונפ ןמז יל שישכ קר

?אשונב תשבוגמ העד ךל שי הדימ וזיאב .4
אשונב תשבוגמ דאמ יתעד
אשונב יהשלכ העד יל שי
טבלתמ תצק ינא
העד יתשביג אל ןיידע

?אשונה יבגל ךלש תואטבתהה תמר המ .5
םירחאמ תונטרפו תוריהב רתיב אשונב אטבתמ ינא
םירחא םישנא םע אשונה לע רבדל לוכי ינא
ךכב םיניינעתמש םישנא םע קר אשונה לע רבדמ ינא
אשונה לע םישנא םע הברה רבדמ אל ינא

?הזה םוחתב ךתא םיצעייתמ םישנא םאה .6
יתיא םיצעייתמ םיבר םישנא
יתיא םיצעייתמ ילש םירבחה בור
יתיא ץעייתהל םיגהונ םירבח לש ןטק רפסמ
יתיא םיצעייתמ ךכ לכ אל

ןתונ התאש עדימה לא םיסחייתמ םישנא םאה .7
?וילע ךומסל ןתינש ,ןימא עדימכ

טלחהב
ןכ ללכ ךרדב
ךכ קלחו ךכ קלח
ךכ לכ אל
,תרחבש םוחתב העד גיהנמ ךניאש תרמואה האצות תלביק םא
.ךילהתה לע רוזחו רחא אשונ רחב