תויומד יתש תוחפל ונמו סרוקה לש ןוידה תצובקל וסנכיה
.םהילא הברקו תוהדזה םישח םתאש תוינויזיוולט
םיאשונ וליאב ראתל וסנו ךכל תוביסה תא ריבסהל וסנ
.לובג הזיא דעו םהילע עיפשהל םייושע וללה םישנאה