םיליגרת

לווסאל לדומ .1

םינמיסו םירדשמ .2

רביוו ןונאש לדומ תמועל לווסאל לדומ .3

?ילגעמ לדומ וא יווק לדומ .4

םיפסונ םיליגרת

תרושקתל םילדומ .1