:האבה תמוסרפה תא ונחב
לש םיביכרמה תשמח יפל ליעלש תמוסרפה תא וריבסה
.לווסאל לש לדומה יפ-לע תרושקתה ךילהת
?ימ
?המ רמוא
?ץורע הזיאב
?ימל
?העפשה וזיאב


ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ