?םילדומה ינש םימוד המב
?םינוש םה המב
ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ