םיליגרת

חטשב בתכ .1

םישרת עוריא לכל .2

האירק לש עגר .3

תויתרבח תוכרעמ .4

20-ה האמב הלרדניס .5םיפסונ םיליגרת

?ןעומה ימ .1