:העידי םכינפל
שילשכ - םויה ודרי םשג לש מ"מ 200 .לודגבו - עיגה םשגה
םיכומסה םיבושייה .רבמצד שדוחל תועצוממה םשגה תויומכמ
תומוקל וספיטש ,םיריידהו םימ ואלמתה םיתב ,ופצוה ףוחה שיבכל
עגפנש בושייה .שאה יבכמו םירוטקרט תרזעב וצלוח ,תונוילעה
םיצוביקל םיריידה ונופ םש ,הפורצ בשומ היה רתויב השקה הרוצב
העונת יקקפל םרגש המ ,העונתל םסחנו ףצוה ףוחה שיבכ םג .םינכשה
.תוכורא תועש זוזל ילבמ ודמעש תוינוכמ תואמ לש םיכורא
םימה וסנכנ םש ,תילתעו למרכ-לא תילד ויה ופצוהש םיפסונ םיבושיי
:שוכרל םיבר םיקזנ ומרגו םיתבל
,תילתע תבשות ,יטניז יתסא תרפסמ "הלעמל דע ועיגה םימה"
."ובטרנש םיחיטשהו םידגבה תא ליצהל רשפא םא תעדוי אל ינא",והשלכ יתרושקת טירסתל המגוד ונת ,הבתכה ךמס לע .א
:ךכ ראותמ תויהל לוכישימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ


,והשלכ יתרושקת טירסתל המגוד ונת ,הבתכה ךמס לע .ב
:ךכ ראותמ תויהל לוכישימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ