.ולש םישרתה תא עוריא לכל ומיאתה

:םיעוריאה
רוזאב היה היזיוולט בתכ .רפסה-תיב תברקב הקלד הצרפ .1
,םוקמב ויהש תילגו זרא .היזיוולטב םיפוצל ךכ-לע חווידו
.היזיוולטב חווידל םיקוקז ויה אלו הקלדל םידע ויה


.אבה עובשב ןחבמ לע העידוה הרומהש עדי אלו הלוח היה רמות .2
.ךכ-לע ותוא ןכדעו םיירהצה-רחא ותוא רקיב דעלא ורבח
.ןחבמב לולכה רמוחה המ דעלאמ תעדל שקבמ רמות


לע הארנכ ערתשהש יקנע העונת קקפ יעור האר ,ותיבל ךרדב .3
- העונתה קקפל הביסב חכונ תוקד רפסמ רחאל .םיבר םירטמוליק
.שיבכה לע הכפהתה רדה תורפ האלמ תיאשמםיאתמה םישרתה
עוריאה רפסמ
1
2
3

1
2
3

1
2
3