:רמאמב "ידרח ןותיעב תלשוש" ףיעסה תא וארק
"לארשיב תידרח תונותיע"


תא ידרח םדא טלוק דציכ" :הלאשב ונודו ןוידה תצובקל וסנכיה
םתוא תא ינוליח םדא טולקי דציכו "ישישה םוי" ןותיעה ינכת
ליגרה ןותיעה םוקמב הזה ןותיעה ותיבל עיגי ,הרקמב םא םינכת
"?עובק ןפואב יונמ אוה וילע